နေ့စဉ်သမ္မာကျမ်းစာ

Verse of the day

“Aˬ chawˬ qhoeˇ taˆ nui ma htaˬ laˆ jaˆ. Ehˇ qawꞈ, aˬ chawˬ baˬ da neh yawˬ ha laꞈ qhoeˇ iˬ baˇ maˬ ya doˆ laˇ ni, aˬ chawˬ nehˬ-ehˇ jahˇ tsaˬ geuꞈ-awˬ.

ဝတ်​ပြု​ရာ​ကျမ်း 19:17
Share