Yawˬ nahˬ yawˬ Jaˇ liꞈ

Verse of the day

“Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ-ahˇ heu loꞈ-ehˇ ehˇ nehˬ-awˬ. Naw maꞈ yaw muiˬ yaw shawˇ shawˇ-ehˇ dehꞈ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw maꞈ-euˬ Miˬ yehˇ, Sahˬphaˬmiˬyehˇ pyeuꞈ-eu ngaˇ-aˬ, yaw muiˬ yaw shawˇ ma.

Uˬduˬhtahˬ-eu sahˬ boꞈ 19:2
Share