Muiˬ-eu aˇ baˇ

Akha

Paˬsaˇ zaˬ guˬ
 

Aˬkhaˬ laꞈ cheuˬ
 

Aˬjoˆ-ehˇ khuˇ la
 

Yawˬ jawˇ na luꞈ uˬ yehˇ maˬ yehˇ-a.
 

Oeˇ mˇ baˇ gaˇ
 

Paˬsaˇ-euˬ aˬ buˇ aˬ li deuˬ
 

Na baˬ hawˇ-eu Ta chiˬleˇ Aˬkhaˬ zaˬ miˬ
 

Iˇ phuˬ
 

Share